SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Vigyázat! A RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!

2018. február 22. csütörtök 22:00
Miután senki, de abszolút senki nem maradt, aki érvényesen felszentelt katolikus papként viselkedve, a megmaradt, szétkergetett „juhok” lelki és szellemi jólétével foglalkozna, magunknak kell megkeresni azokat a forrásokat, ahonnan Isten segítséget ad nekünk a helyes út megtalálására és az azon való megmaradásra. Ebben lehet segítségünkre a ma feltett két cikk is: a katolikus előrerendelés helyes megértéséről és a katolikus lelkiismeret mibenlétéről és feladatáról.


2018. február 18. vasárnap 23:15
A történelemhamisítás kedvencei (inkvizíció, kereszteshadjáratok, sötét középkor stb.) közül az utóbbira hozok ma példát a Bangha Béla és Ijjas Antal szerkesztette A keresztény Egyház története című mű középkorral foglalkozó kötetéből. Nagyböjt elején különösen érdekes és fontos felidézni, milyen is volt a valódi keresztény élet. Hátha ragad ránk is valami belőle.


2018. február 15. csütörtök 22:55
Belekezdtem Szent Ireneus Az eretnekségek ellen című híres műve utolsó fejezeteinek a fordításába. És feltettem két írást az isteni Gondviselés és az ember szabad akaratának titokzatos kapcsolatáról.


2018. február 4. vasárnap 22:25
A februári ünnepi- és miserend mellett feltettem egy két cikkből álló összeállítást igen érdekes, bár egyáltalán nem új, csak elhallgatott és elfelejtett, szándékosan elfelejtetett megállapításokkal.


2018. január 29. hétfő 23:20
Újra belekezdtem Az Egyház és Asmodeus című tanulmány fordításába, a mostani 4. részben Wojtyla érthetetlen, undorító és teljesen akatolikus „test teológiájáról” van szó. És feltettem egy cikket mindazok számára, akik azt hiszik, hogy Bergoglio csak egy kellemetlen epizód....


2018. január 20. szombat 21:20
Három írást tettem fel, az egyik, a HÍREK oldalon, olyan pokolian mély bugyrokról szól, hogy az ember szinte megszédül tőlük. És ha ehhez még naponta elolvassuk mindazon többi szörnyűséget, amit ez az ember ott fehér ruhában csinál, hát …. nincsenek rá szavak. Szinte rögeszmésen keresi ki és járja végig a legundorítóbb pedofílok sírjait a világ minden táján, olyanokat, akik saját undorító vágyaik kiélésére egész fiúintézeteket alapítottak és használtak ki. Majdnem minden napra jut egy újabb ilyen látogatás és botrány.


2018. január 13. szombat 22:35
Befejeztem Hoeres professzor tanulmányának egy hete elkezdett fordítását, és feltettem egy korunk feneketlen ostobaságát leleplező hírt.


2018. január 6. szombat 23:10
Több mint két éve őrzök egy hírt, amit most végre lefordítottam és feltettem: Bátorításul mindazok számára, akik szenvednek a papnélküliség miatt. Biztosak lehetünk benne, hogy minket sem felejt el az Úristen, csakúgy, ahogy a cikkben szereplő katolikusokról sem feledkezett/feledkezik meg. Mindig és mindenben, szünet nélkül kérjük segítségét és imádkozzunk kegyelméért, hogy adjon kitartást, és „minden gondolatunkat és tettünket sugallataival előzze meg, és segítségével kísérje”. És belekezdtem egy újabb tanulmányba, ami csakúgy, mint a múltkori, Szent Tamás tanítását fejti ki.


2017. december 30. szombat 22:00
Feltettem egy Aquinói Szent Tamás tanítását felhasználó fontos írást a vezeklés mibenlétéről, és belekezdtem a Szent Péter teret csúfító förtelem felállításának történetébe (mintha Dániel próféta szavait hallaná az ember: Dán 11.31: „Megjelennek hadai: meggyalázzák a szentséges várat, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészt hozó undokságot.”).


2017. december 25. hétfő 21:30
Két, karácsonnyal kapcsolatos cikket tettem fel.


2017. december 16. szombat 22:50
A mai egyik írás valójában folytatja a november 29-én feltett cikk mondanivalóját: az interneten naponta bővül az ú. n. „konzervatív” blogok száma, ami naponta növeli a vallási, szellemi zűrzavart. Még elgondolni is rossz, hogy mi történne, ha ők vennék kezükbe a dolgok irányítását, ahogy erre a most feltett interjúban de Mattei céloz. Ahogy Z. atya állandóan ismétli: még az ördögöt is hajlandók elfogadni, csak nehogy valaki rájuk süsse, hogy szedesvakantisták! Sziénai Szent Katalin ismétli folyvást Dialógusában, hogy az önszeretet, a saját becsvágy, az érvényesülés féltése áthidalhatatlan akadály az Isten-szeretet eléréséhez. Mert aki szedesvakantista, azt valóban mindenki leírja, azt soha többet senki nem interjúvolja meg, az soha többet senki számára nem lesz VIP személy ... a furcsa azonban az, hogy aki valóban szedesvakantista, és ezt meg is vallja, és eszerint él is, az nem is vágyik többé ezekre.... Azt hiszem, ez a biztos jele annak, hogy valaki a jó, szűk, vagyis az Isten felé vezető úton jár...


2017. december 11. hétfő 22:40
Egy nagyon fontos és aktuális kérdésről foglaltam össze gondolatokat.


2017. november 29. szerda 24:00
Mindkét ma feltett cikk a mai „tradicionalisták” súlyos eltévelyedéséről szól.


2017. november 22. szerda 23:15
Nemcsak Isten nem elgondolható az emberi elme számára (Szent Anzelm), de az emberi gonoszság sem, jobban mondva akkor igen, ha felfogjuk, hogy ez már nem emberi, hanem sátáni kategória. Csak ördögtől befolyásolt emberek képesek akkora gyalázatokra, mint amiről a ma feltett egyik cikk, illetve összeállítás szól. Még szerencse, hogy mellette két igazi szent írásai is olvashatók.


2017. november 5. vasárnap 23:15
A szokásos ehavi mise- és ünnepi rend mellett még két új cikket tettem fel, és folytattam Sziénai Szent Katalin Dialógusát.


2017. október 27. péntek 22:45
Két megkezdett cikket folytattam: a házasságról szóló tanulmányt és Sziénai Szent Katalin Dialógusát.


2017. október 21. szombat 23:30
Feltettem három cikket, köztük egy olyat, amivel egyébként már nincs szándékom foglalkozni: a zsinati szekta tökéletes lezülléséről, minden képzeletet felülmúló hitehagyásáról.


2017. október 12. csütörtök 23:50
Folytattam a házasságról szóló tanulmányt, és feltettem két írást Krisztus újraeljövetelére való várakozásunkról.


2017. október 4. szerda 22:55
A szokásos hóeleji mise- és ünnepi rend mellett ma is egy összeállítást tettem fel; ezúttal az egyre riasztóbb események kapcsán megfogalmazott elméletekről.


2017. szeptember 25. hétfő 22:30
Belekezdtem egy tanulmányba az Egyház nemiséggel kapcsolatos tanításáról. Különösen azért tartom jónak ezt az írást, mert szerzője világosan rámutat, hogy nem Bergoglio találta ki az Amoris laetitiaban kifejtett tanítást, hanem csak azt fejezte be, amit elődei elkezdtek: ennek bizonyítására a szerző bemutatja az előzményeket. A második írás Szent Bernát és Abelárd vitájáról szól, és többek között megmutatja, hogy a tévtanok kezdetektől a klérus köreiből indultak ki.


2017. szeptember 15. péntek 23:00
Feltettem egy cikket, elsősorban azért, mert két új, eddig még sehol nem idézett pápai megnyilatkozást közöl arról a helyzetről, hogy mi a teendő, ha egy pápa eretnekségeket tanít.


2017. augusztus 29. kedd 22:20
Folytattam a legutóbb elkezdett gondolatmenetet.


2017. augusztus 19. szombat 21:40
Feltettem egy hosszabb összeállítást különböző honlapokról, amiket kommentárokkal egészítettem ki. Hamarosan folytatom a megkezdett gondolatsort.


2017. augusztus 9. szerda 23:10
Folytattam Sziénai Szent Katalin Dialógusának fordítását.


2017. augusztus 1. kedd 23:10
Feltettem az e havi mise- és ünnep-rendet, pár részletet Sziénai Szent Katalin Dialógusából, és Paul Claudel katolikus költő 62 évvel ezelőtt megjelent tiltakozásából. Bergoglio-ról is szól egy cikk, és újabb kiegészítést is feltettem a fordítások furcsaságairól.


2017. július 23. vasárnap 23:00
Kiegészítettem a múltkor feltett cikket a fordítások furcsaságairól, feltettem egy cikket a modern vértanúságról, és három német cikket, köztük Szent Iréneusz Adversus Haereses (Az eretnekségek ellen) című művét.


2017. július 13. csütörtök 22:45
Feltettem megint egy hosszabb összeállítást, illetve egy írást az első 2017-es kerek évfordulóról.


2017. július 1. szombat 17:15
Feltettem a júliusi mise- és ünnepi rendet.
Legfrissebb hír a zsinati szekta világából: Bergoglio kirúgta Gerhard Ludwig Müller „bíborost”, volt regensburgi „püspököt” és Ratzinger nagy barátját a Hittani KOngregáció éléről. Egy jezsuita, Luis Ladaria „érsek”, a kongregáció eddigi titkára lett az új prefektus. Hogy Müllerrel mi lesz, még nem tudni. Ma olyan időket élünk, hogy Rómában Sarah mellett Müller számított még a „legkatolikusabbnak”, és sokszor ellene mondott Bergoglionak. A hír azért érdemel csak figyelmet, mert újra bizonyítja, hogy Bergoglio a katolikusságnak már a nyomát sem tűri el. Például pár nappal ezelőtt adták parancsba, hogy Rómának minden olyan intézményében, melyben több pap lakik együtt, a papoknak koncelebrált „misén” szabad csak „misézni”. Ez akár figyelmeztetés is lehet azok számára, akik még mindig úgy gondolják, hogy úgy is ellavírozgathatnak a zsinati szektában, hogy közben nem vetik magukat mindenben alá Bergoglio és elődei, illetve tsai. „újításainak”.


2017. június 28. szerda 22:45
Feltettem egy négy írásból álló összeállítást aktuális kérdésekről.


2017. június 19. hétfő 22:45
Folytattam Meinvielle atya könyvének fordítását.


2017. június 13. kedd 22:30
Belekezdtem Julio Meinvielle atya híres könyvének a fordításába. A könyv hátlapján többek között ez áll: „Se a történelem valódi értelmét, se korunk eseményeinek igazi jelentőségét nem lehet megérteni, ha annak fontosságát, amit a zsidóság és a zsidóság és a kereszténység közötti ellentét problémája jelent, nem értjük meg.”


2017. június 11. vasárnap 23:00
Korunk katolikusnak megmaradni akaró embereinek legnagyobb próbatétele, hogy képesek-e hitük természetfeletti gyakorlására, megvallására; nevezetesen, hogy képesek-e, akarnak-e egyedül Istenben bízni, vagy emberi megoldásokat keresnek kilátástalannak tűnő helyzetükben. Ezek azonban kikerülhetetlenül azzal járnak, hogy Isten iránti kötelességüket csak részben – és eközben szinte mintegy, hogy csak tíz, vagy nyolcvan, vagy akár kilencven százalékban – teljesítik, mert Isten csak a száz százalékért cserébe adja meg természetfeletti segítségét. – Fatima példáján keresztül erről szól a ma feltett cikk.


2017. május 14. vasárnap 23:40
Ma is feltettem három cikket, egyik aktuálisabb, mint a másik...
Pár napja kaptam egy levelet, melyet küldője Genovai Szent Katalin értekezésével kapcsolatban írt. Ebben szerepel a következő mondat: „Kérdésemmel én egy vitát igyekeztem elindítani....” – Azt hiszem, ennél a pár szónál találóbban nem lehet a mai világ szellemi torzulását jellemezni. 1) Mint utóbb láttam, az illető levélíró nem először kérdezett. Első alkalommal azt tanácsoltam, hogy olvasson utána a katolikus tanításnak, konkrét címet is ajánlottam. Mostani kérdéséből kiderült, hogy első tanácsomat nem követte, semmivel nem tud többet a katolikus tanításból, mint első levele megírásakor – lásd ezzel a viselkedéssel kapcsolatban Katzer atya ma feltett prédikációjának végén a figyelmeztetést.
     2) Ma a legtudatlanabb, a legtájékozatlanabb is „vitázni” akar, azt hiszi, mert nyilván ezt tanítják neki gyerekkorától fogva, hogy vitázni előkelő, okos dolog. Hogy a dolgok túlnyomó többségét (és a katolikus vallás ezek közé tartozik) a tekintélyelv alapján elfogadni, megtartani kell, nem pedig megvitatni, az a mai emberek [?] agyában meg sem fordul. – Lásd Szent Ágoston ma feltett írását, különösen annak végét, mely így kezdődik: „Akihez beszélek”, mondom, nem pedig, „akivel beszélek”. De erre a viselkedésre a ma feltett harmadik cikkben is találunk magyarázatot, B. Philbert atya és fizikus szavainak olvastán: „Bár a gőgős gondolkozás számára egyre kevésbé bizonyíthatóan, bár az emberi ráció számára egyre kevésbé felfoghatóan, Isten nagyszerűsége és dicsősége műveiben és szavában egyre hatalmasabban és meggyőzőbben válik nyilvánvalóvá.”
     Véleményem szerint, emberi erővel megoldhatatlan a levélíróhoz hasonlóan gondolkodó emberek tanítása, meggyőzése – ráadásul ma jószerével az egész világ így gondolkodik.


2017. május 10. szerda 23:10
Feltettem két szomorú hírt, és egy negyedik századi egyházi író elmélkedését a helyes imádkozásról.


2017. május 3. szerda 22:10
Feltettem, illetve helyesbítettem a tegnapelőtt már feltett, májusi mise- és ünnepi-rendet. Szent József oltalmának elsőosztályú ünnepe idén mára, azaz május 3-ára esett, emiatt kiszorította, vagyis holnapra, május 4-ére tolta a másodosztályú Szent Kereszt megtalálásának ünnepét.
Ezen kívül feltettem három új írást: a Diognétoszhoz írt levél számunkra legfontosabb négy fejezetét, a búcsú kihirdetésének igazhitű, gazdagon katolikus liturgiájának bemutatását, és egy, a mi helyzetünkkel foglalkozó cikket.


2017. április 20. csütörtök 22:45
Végre lefordítottam Genovai Szent Katalin németül már március 3-án feltett értekezését a tisztítótűzről.


2017. április 9. vasárnap 22:15
Befejeztem a múltkor megkezdett tanulmány fordítását. Egyike a nagyon fontos megállapításainak (Manning bíboros szavai): „Úgy teszünk, mint egykor a zsidók, akik hódítóra, királyra és jómódra vártak, és amikor a Messiásuk szerénységben és szenvedésben jött el, nem ismerték fel Őt. Ezért attól félek, közülünk sokakat megmérgezett az ő elképzelésük a siker és a győzelem víziójával, és nem képesek elviselni azt a gondolatot, hogy Isten Egyházára az üldözés ideje vár.”


2017. március 25. szombat 17:00
Kaptam egy újabb nagyon fontos tanulmányt; ennek első részét tettem ma fel. (A tanulmány angol nyelven megtalálható az interneten.)


2017. március 14. kedd 22:25
A ma feltett két cikk egyike rávilágít a Máltai Lovagrend széthullásának okaira.


2017. március 11. szombat 22:15
A ma feltett cikk kiváló példája a történelemhamisításnak. Magyar vonatkozása is van, hiszen a mi történelemkönyveink is dicső fejezetnek tartják a magyarok részvételét Garibaldi és az olaszok egyházellenes forradalmaiban. Ez a példa is azt támasztja alá, hogy a hivatalos történelemírás elképesztő hazugságokat tartalmaz. Ezért is nagy öröm, ha valaki oklevelek feltárásával olykor fel tudja tárni az igazságot, és egy kicsit fellebbenti a fátylat a múlt fölött.


2017. március 3. péntek 23:15
A márciusi mise és ünnepi renden és két magyar cikken kívül, németül feltettem Genovai Szent Katalin tisztítótűzról szóló értekezésének összefoglalását (tartalmát, lényegét). Legközelebb ennek fordításába kezdek bele.


2017. február 28. kedd 23:45
Egy pap mondta nekem a minap: Ahogy régen sok nép azért nem tért meg, mert nem érdemelte meg a megtérést, úgy korunk emberisége sem érdemli meg ezt. Vagyis (miként ezt többek között Szent Tamás tanította, lásd az Egyházon kívül nincs üdvösség tanulmányt), a mai emberiség büntetésből jut egyre messzebb az igazságtól, egyre közelebb a pokolhoz. És azért kapja ezt a büntetést, mert önszántából lett hűtlen Istenhez, a kereszténységhez, Krisztus igaz Egyházához. – Erre az ördögi hűtlenségre ad példát a mai három hír.


2017. február 18. szombat 23:00
Négy új cikket tettem fel: egy nagyon megrendítő hírt Magyarországról, egyet Rómából, egy nagyon fontos írást egy nagy szenttől, Szent Ireneustól és egyet a zsinati szektában folyó pártharcokkal kapcsolatban.
     Arra kérem a latinul tökéletesen tudókat, hogy írja meg nekem valamelyikük, hogy mit jelent szó szerint ez: "vitam ventúri saeculi"?


2017. február 9. csütörtök 23:20
A februári mise- és ünneprenden kívül feltettem két római hírt, és befejeztem az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány fordítását.


2017. január 28. szombat 22:15
Lefordítottam még egy tanulmányt a zelozelavi blogról, mely a szerdán feltett két cikk témáját folytatja, azaz azt a kérdést, melyre mindenkinek így vagy úgy választ kell adnia.


2017. január 25. szerda 20:15
Két cikket tettem fel, melyek aktuális problémákat járnak körül. A katolikus részek-ről szóló cikk lerántja a leplet a mai tradicionalista gondolkodás egyik legjellemzőbb és egyúttal legsúlyosabb bajáról.


2017. január 14. szombat 22:40
Feltettem egy elképesztő és nagyon lesújtó hírt, és folytattam az az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány fordítását.


2017. január 4. szerda 22:20
Folytattam az az „Extra ecclesiam nulla salus” tanulmány fordítását.


2014. augusztus 20. szerda 20:25
Amióta a honlap eljutott az igaz katolikus szemléletmódhoz, keveset foglalkozik a hátrahagyott ügyekkel, például Bergoglio viselt dolgaival. De most nem állom meg, hogy fel ne soroljam azokat az emberi tragédiákat, amik ennek az embernek az útját kísérik. Lassan olyan magasra nő a számuk, hogy biztosra vehetjük, hogy a 16-17. századi Németországban ezért már boszorkányként elégették volna:
     Woytila és Roncalli „szentté avatása” előtti napon egy Woytila tiszteletére felállított kereszt agyonüt egy fiatalt; Meglátogatja Betlehemben a születés kápolnáját, ahol félórával távozása után tűz üt ki; Elmegy az Utolsó Vacsora házába, ahol távozása után valaki keresztekből máglyát rak és meggyújtja; Találkozni akar a pünkösdi mozgalmak egyik élharcosával, aki jóbarátja még a régi szép időkből, aki egy héttel a találkozó előtt motorbaleset áldozata lesz; Most pedig két unokatestvére és ezek anyja halt meg autóbalesetben.
     A szenthagyomány szerint az Antikrisztus három és fél évig fog a szent helyen trónolni, Nos, Bergoglio most bejelentette, hogy már legfeljebb csak két-három éve van hátra, és utána „megtér az Atya házába” (irigylésre méltó ez a szerénység, és üdv-biztonság). Mivel másfél éve bitorolja már Szent Péter trónját, még két évvel pont letelne a három és fél év.


2014. április 25. péntek 23:20
Közeleg az egyháztörténetnek a II. Vatikáni Zsinat után talán a második legnagyobb botránya, az április 27-i színjáték. Már több cikket feltettem, ami a szentté-avatások tévedhetetlenségéről szólnak, de e témában talán a legjobbat még nem tudtam lefordítani. Aki tud németül, annak feltétlenül ajánlom a www.antimodernist.org/am honlapra április 23-án feltett következő cikket: Die Unfehlbarkeit der Kirche bzw. des Papstes bei Heiligsprechungen – Eine Richtigstellung von Anton M. Holzer.
http://www.antimodernist.org/am/wp-content/uploads/AMH-Unf-Kanonisationen-2008.pdf

Azt hiszem, sokan vagyunk, akik még mindig abban reménykedünk, hogy az Úristen közbeavatkozik, vagy ha nem, valamilyen módon megmutatja haragját azért, hogy Krisztus Egyházából bolondokházát csinálnak saját [?] főpapjai.
     Egy olvasó küldte nekem ma reggel ezt a tegnap délután közzétett hírt, amit aztán az egész interneten olvasni lehetett, és ami már isteni közbeavatkozásnak értelmezhető:
     forrás: http://hvg.hu/vilag/20140424_Agyoncsapott_egy_fiatalt_a_II_Janos_Palna
Agyoncsapott egy embert II. János Pál pápa keresztje
Széttört egy óriási feszület Olaszországban, és agyoncsapott egy embert, a keresztet korábban éppen a szentté avatni készült II. János Pál látogatása alkalmából készítették – írja a repubblica.it.
     Agyoncsapott csütörtökön egy húszéves fiatalembert, Marco Gusminit egy harminc méter magas feszület a Brescia közeli Cevóban, Észak-Olaszországban. A fakeresztet, rajta a hatalmas Krisztus-szoborral II. János Pál pápa 1998-as látogatása alkalmából szentelték fel, és éppen az előtt három nappal zúzta halálra a szerencsétlen fiatalt, hogy az egykori pápát a Vatikánban szentté avatják.
     A kereszt egyébként nem egy hagyományos feszület volt, hanem egy kábelekkel tartott installáció, amely ahhoz hasonlóan görbült előre, ahogyan például a skorpió farka. Az olasz lapok furcsa egybeesésként megjegyzik, hogy a szerencsétlenül járt fiatal a XXIII. János pápa utcában lakik Lovere településen, márpedig XXIII. Jánost is szentté avatják vasárnap II. János Pállal együtt. Marco Gusmini egy kiránduló gyerekcsoportot vezető tanár volt.

A http://www.novusordowatch.org/wire/index.htm oldalon több kép is látható, mind az eredeti, mind a mostani, baleset utáni keresztről.


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2015. DECEMBER 22-től   2016. DECEMBER 22-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. NOVEMBER 4-től   2015. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. FEBRUÁR 3-tól   2014. NOVEMBER 1-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. MÁRCIUS 15-től   2014. JANUÁR 30-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig


2011. április 15.:

Aki el tudja olvasni ezt a hírt, azt nem érinti a probléma. Ugyanis, a honlap tegnap óta a domain-címén, amiért persze fizetni kell, nem érhető el, és se a szerver, se a domain-kezelő nem hajlandó megoldani a problémát, mert egymásra mutogatnak. Hogy mikor lesz újra rendben, így nem tudom megmondani. Ezért a honlap most csak a www.katolikus-honlap.fw.hu címen érhető el.


2011. április 15.:

Április 13-án adta hírül a kath.net, hogy a pápa nem csak komolyabb találkozót igényel a német protestánsokkal, de elutazik abba a kolostorba (ma konferenciaépület és Luther-kiállítás), ahol Luther 1505-1511-ig szerzetesként élt. Itt elbeszélget a helyi püspöknővel (!) és ökumenikus istentiszteletet tart az evangélikusokkal. A püspöknő (!) nagy örömmel fogadta a „világos ökumenikus jelet”, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy mindkét egyház képviselői olyan helyen találkozhatnak, „ahol közös történetük különösen nyomatékosan van jelen”.
1. Nem értem, hogy tud a pápa egy „püspöknővel” hivatalosan találkozni, hogy tudja ezt Krisztus földi helytartójaként magával elintézni.
2. Hogyan képes valaki örömmel odamenni, ahol „megölték”, illetve meg akarták ölni?

Más: Azt hiszem, a „lankadásnak” (aminek jelei nem csak e honlap fórumán mutatkoztak) az az oka, hogy már minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Noénak mintegy 100 évig kellett építenie a bárkát. Vagyis a Jóisten 100 évvel a tényleges pusztítás előtt már eldöntötte, hogy mi fog történni. Ezen nem változtatott semmi, az élet folyt tovább, a történtekhez se hozzátenni, se elvenni nem lehetett már. Mi is előbb Gergely atya fórumán, aztán ezen elmondtunk mindent, amit el lehetett mondani. A rosszakon nem változtat, hogy jön még egy rossz vagy rosszabb, mint ahogy a jókon sem változtat, hogy valahol valamikor egy püspök vagy egy bíboros hajlandó a régi misét bemutatni. Itt már csak Isten tehet valamit. Mi meg várunk. A pápa és Róma – láthatólag nem tér meg, akármekkora katasztrófák is történnek. Az emberek sem lesznek katolikusabbak, ez is kiderült. Az Egyház él – ahogy Jézus megígérte –, a katolicizmus pedig napról napra pusztul. Ez történik emberi szemmel …


2011. április 8.:

A jó humoráról ismert www.summorum-pontificum.de honlap tegnap vatikáni szakértők beszámolói nyomán azt írta, hogy az immár negyedik éve készülő utasítás a Summorum Pontificum motu propriohoz a híresztelésekkel szemben mégsem Húsvét előtt jelenik meg, hanem Húsvét után, csak azt nem tudni, hogy melyik évben. Aztán azzal vigasztalta a várakozókat, hogy a Szent Péter bazilika építése 120 évig tartott, és ott is gyakran előfordult, hogy egy építő azzal kezdte a munkáját, hogy elbontatta, amit az előtte levő felhúzatott.


 
      2011. április 7.:

A honlap fórumát leállítottam, de nem töröltem, így el lehet olvasni a régi bejegyzéseket. A kezdőoldalon megtalálható a link a régi fórumra.

Mostantól fogva ezen az oldalon közlöm "az adást-megszakító" híreket.